Informari

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU OCAZIA EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE SC TRITON SRL

 

 1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului/Operatorilor

1.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Societatea SC TRITON SRL., cu sediul social in Constanta, bdul Aurel Vlaicu 217, inregistrata la Registrul Comertului nr. J13/1363/1995, avand CIF RO7424364, e-mail: office@triton.com.ro

 1. Scopurile prelucrarii/prelucrarilor

2.1. Datele cu caracter personal (denumite in cadrul prezentei note de informare “datele cu caracter personal”) reprezentand imaginea, comportamentul si, in anumite cazuri, numele si vocea persoanei fizice (denumit prezenta nota de informare si “persoana vizata”) vor fi prelucrate de Operator prin realizarea de fotografii si/sau filmari (in forma initiala sau intr-o forma adaptata, modificata, trasformata, ori completata a materialului filmat/fotografiat) cu ocazia fiecarui eveniment si folosirea acestora pe orice canale media in scopul mediatizarii evenimentului, dar si a partenerilor Operatorului (parteneri media, sponsori, parteneri contractuali) care sustin Operatorul in implementarea si organizarea fiecarui eveniment, precum si in orice scopuri compatibile, conexe si corelate (inclusiv monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi a bunurilor private; o astfel de monitorizare se poate realiza si de catre partenerii contractuali ai Operatorului pentru motive de securitate a spatiului apartinand/administrat de respectivul partener contractual).

2.2. Datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate si in orice cazuri in care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, in cazul in care vor exista astfel de interese legitime, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

3.Temeiurile juridice ale prelucrarilor

Temeiurile juridice ale prelucrarilor sunt/pot fi, dupa caz, articolul 6 alineatul (1) litera (a) si litera (f) din din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit in cadrul prezentei note de informare “Regulamentul” sau “GDPR”), si anume:” …(a) persoana vizata si-a dat consimtamantul … pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (f) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta ..”

 1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.

Destinatarii catre care vor (putea) fi dezvaluite si transmise datele cu caracter personal privind persoana vizata sunt: i) partenerii Operatorului, aflati din locatiile unde se desfasoara evenimentele (inclusiv administratorii/proprietarii locatiilor) care doresc sa se foloseasca imaginile si/sau materialele audio-video inregistrate in cadrul evenimentelor in scopul propriilor campanii de promovare; ii) partenerii Operatorului care detin/administreaza/intermediaza vanzarea spatiilor publicitare ale mediilor unde se doreste mediatizarea evenimentelor (inlcusiv Facebook/ Instagram/LinkedIn) intrucat dorim sa impartasim si cu cei interesati, dar si cu comunitatea noastră de fani de pe Facebook, Instagram, LinkedIn, precum și pe site-ul nostru www.triton.com.ro imagini de la evenimente; iii) imputerniciti ai Operatorului care presteaza servicii si prelucreaza date pe seama Operatorului (cum ar fi servicii de productie, fotografice, agentii de marketing, si/sau alte servicii necesare realizarii si utilizarii materialelor foto/audio/video); iv) autoritati publice sau alte entitati care asigura servicii publice (Politie, Jandarmerie, instante de judecata sau arbitrale, executori judecatoresti etc), daca este necesar potrivit legii sau ordinii publice, la solicitarea acestora. Inevitabil, fotografiile si/sau filmarile făcute de către fotograful /cameramanul nostru sau ai partenerilor ar putea să vă prindă și pe dvs. Prin accesul la evenimentele TRITON  (indiferent daca acest acces se face in baza unui bilet de intrare, a unei invitatii, in temeiul unui contract incheiat cu Operatorul sau un partener al acestuia, in mod liber sau in mod neautorizat, sunteți de acord ca imaginile/materialele audio-video care vă surprind și pe dvs să fie postate pe conturile noastre de Facebook, Instagram, LinkedIn, precum și pe site-ul nostru www.triton.com.ro, precum si pe canalele de socializare si site-urile partenerilor nostri care ne sustin in scopul implementarii si organizarii evenimentelor; totodata, sunteti de acord ca Operatorul are dreptul de a utiliza/exploata/distribui/vinde materialele foto si audio-video realizate in cadrul fiecarui eveniment, in scopuri comerciale sau non-comerciale, chiar daca aceste materiale contin datele Dvs. cu caracter personal).

5.Transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau organizatie internationala

Nu se transfera date cu caracter personal catre o tara terta, cu exceptia folosirii/transmiterii pe canale media care ar putea fi considerate transfer catre o tara terta sau organizatie international (ex. Youtube).

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal/Criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada.

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe toata perioada in care se mediaza evenimentul, precum si pe toata perioada in care este/sunt mentinuta(e) arhiva/arhivele in care se afla mediatizarea evenimentului sau, in cazul in care este necesar si obligatoriu sa fie stabilit un termen fix maxim conform reglementarilor legale in vigoare, pe o perioada de maximum 20 ani, oricare intervine prima, dar nu mai putin de perioada prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

 1. Obligatia de a furniza datele cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

Furnizarea/permiterea colectarii de date cu caracter personal nu reprezintă o obligație contractuală sau o obligație legală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, cu exceptia cazului in care datele cu caracter personal au fost colectate (si) in alte temeiuri.

Refuzul de a furniza/permite colectarea datelor cu caracter personal va putea duce (ca si consecințe ale nerespectării obligației de furnizare /a permite colectarea) la nerealizarea/nepublicarea/nedifuzarea fotografiilor si filmuletelor cu aceste date cu caracter personal.

 1. Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații conform prezentei note de informare si/sau Regulamentului. La cerere, Operatorul va furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

9.Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

10.Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

10.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, in cazul in care prelucarea are loc  pe baza consimțământului dat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (c) persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care se află, conform Regulamentului,  și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul; (f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale  unui copil, conform Regulamentului;

10.2. Punctul 10.1. nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: (a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul; (c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu Regulamentul; (d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu Regulamentul, în măsura în care dreptul menționat la punctul 10.1.  este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, conform Regulamentului, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 1. Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu punctul 9, punctul 10.1. și punctul 11, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

13.Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

14.Dreptul la opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță a datelor cu caracter personal care o privesc.  În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu Regulamentul, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

 1. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 1. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă Regulamentul.

17.Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

 1. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator

Fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta Regulamentul.

 1. Reprezentarea persoanelor vizate

Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație fără scop lucrativ, care sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său drepturile menționate la articolele 16, 17 și 18, precum și să exercite dreptul de a primi despăgubiri în numele acesteia.

 1. Dreptul la despăgubiri și răspunderea

Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a Regulamentului are dreptul să obțină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit.

 1. Clauze diverse

21.1.  Orice solicitari si/sau cereri trimise de persoana vizata catre Operator pentru exercitarea oricaruia din drepturi pot fi facute in scris, prin scrisoare recomandata trimisa la sediul operatorului si/sau prin email la emailul operatorului si/sau prin orice alte mijloace prevazute de reglementarile legale in vigoare.

21.2. Termenii folositi in cuprinsul prezentei note de informare vor avea si intelesul definit in Regulament daca din context nu rezulta in mod expres altfel.

21.3. Nicio prevedere din cadrul prezentei note de informare nu este destinata, nu va putea fi considerata si nu va (pute) fi interpretata in sensul in care Societatea RADIO GUERRILLA S.R.L. acorda vreo garantie si/sau reprezentare si/sau isi asuma vreo obligatie si/sau da vreo declaratie  pentru si/sau in numele si/sau pe seama oricaruia din operatorii mentionati la art 1.2.